APMĀCĪBU ĪSTENOŠANA ĀRVALSTU INVESTORU PIESAISTEI

15. mar. 2023

SIA “Armgate” darbinieku apmācība ERAF projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investor piesaistei” ietvaros

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra SIA “ARMGATE” piešķīrusi de minimis atbalstu 11 627,00 EUR apmērā darbinieku apmācībai Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei” (projekta identifikācijas numurs 1.2.2.3/16/I/003) darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)” darbības “sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu labās prakses pārņemšanas apmācības eksportspējas veicināšanai, pamatojoties uz komersantu vajadzībām” ietvaros.

Lai nodrošinātu jaunu medicīnas ierīču izstrādes procesa atbilstību REGULATION (EU) 2017/745 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC prasībām un nākotnē uzņēmumā SIA “ARMGATE” sertificētu standarta ISO 13485:2016 Medical devices — Quality management systems — Requirements for regulatory purposes prasībām atbilstošas kvalitātes vadības sistēmas izveidi un ieviešanu, projekta ietvaros:

2 uzņēmuma darbinieki apgūs apmācības kursus:

- ISO 13485:2016 Clause by Clause Training Course

- Implementing ISO 13485:2016

5 uzņēmuma darbinieki apgūs apmācības kursu:

Requirements of the Medical Device Regulation (MDR)

Projekta īstenošanas periods: 15.03.2023-30.09.2023


Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu… - Latvijas Vēstnesis

PĀRVIETOJAMU PACIENTU SILDĪŠANAS EKRĀNU IZSTRĀDES PĒTĪJUMS, IZMANTOJOT INOVATĪVU ZEMAS TEMPERATŪRAS VIRZĪTA SILDĪTĀJA TEHNOLOĢIJU UN “PĀRSLĒDZAMAS VIEDĀS PLĒVES” KOMBINĀCIJU

15. feb. 2023
SIA “ARMGATE” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 23 “Pārvietojamu pacientu sildīšanas ekrānu izstrādes pētījums, izmantojot inovatīvu zemas temperatūras virzīta sildītāja tehnoloģiju un “pārslēdzamas viedās plēves” kombināciju

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005

Pētījuma mērķis ir izstrādāt jaunu pārvietojamu pacientu sildīšanas ekrānu sistēmu, izmantojot inovatīvu zemas temperatūras virzīta sildītāja tehnoloģiju un “pārslēdzamas viedās plēves” kombināciju.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta jauna caurspīdīgu un viedo materiālu kombinācija pārslēdzamu apsildāmu paneļu ražošanai. Projekta rezultātā tiks radīti 2 jauni produkti – taisnstūra un arkveida apsildes pacientu apsildes sistēmas (gan pārvietojamas, gan stacionāras).

Aicina izteikt viedokli par jaunu veselības aprūpes pakalpojumu modeļu  atlases mehānismu


UNIVERSĀLA ELEKTRISKĀ KONTROLIERA IZSTRĀDE INOVATĪVAS JAUNDZIMUŠO GULTAS APSILDES UN FOTOTERAPIJAS CAURSPĪDĪGAS KOMBINĒTĀS TEHNOLOĢIJAS VADĪBAI

1. jan. 2023

SIA “ARMGATE” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta numurs un nosaukums: Nr. 1.8 “Universāla elektriskā kontroliera izstrāde inovatīvas jaundzimušo gultas apsildes un fototerapijas caurspīdīgas kombinētās tehnoloģijas vadībai

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002

Pētījuma mērķis ir izstrādāt inovatīvu jaundzimušo gultas apsildes un fototerapijas tehnoloģiju optimālas jaundzimušo aprūpes vides nodrošināšanai.

Projekta rezultātā tiks radīts jauns augstas pievienotas vērtības produkts – universāls kontrolieris ar HMI  apsildāmai jaundzimušo gultai un fototerapijas gaismas avotiem.       

Aicina izteikt viedokli par jaunu veselības aprūpes pakalpojumu modeļu  atlases mehānismu


Pārskata periodā no 01.01.2023.-31.03.2023. SIA “Armgate” veikts darbs projekta aktivitātē nr. 1 “Sistēmas arhitektūras izpēte”. Zemāk pieejams veikto darbu apraksts.

1)     Sistēmas arhitektūras izpēte

Aktivitātes ietvaros izpētīta un nodefinēta universāla elektriskā kontroliera programmatūras klasifikācija saskaņā ar “Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC” prasībām – ierīce definēta kā aktīva IIa klases ierīce. Projekta ietvaros veikta padziļināta standartu prasību analīze un prasības piemērotas katras iekārtas plānotās komponentes izvēlē.

Aktivitātes ietvaros nodefinētas galvenās sistēmas sastāvdaļas un to darbības parametri, t.sk : Sildītāja un ventilācijas sistēmas darbības parametri, Temperatūras kontroles mehānismi un sensori, Gaisa kontroles režīms, Zīdaiņa temperatūras kontroles režīms, Gāzes plūsmas kontrole, Mitruma kontroles mehānismi, Drošības sistēma, Gultiņas pacelšanas sistēma, Matrača virzīšanas sistēma, Barošanas bloks un baterija.

2)     Aparatūras izolācijas diagrammas izstrāde

Izstrādāta aparatūras izolācijas diagramma saskaņā ar standarta EN ISO 60601-1:2005 “Medical electrical equipment Part 1: General requirements for basic safety and essential performance” aktuālās versijas prasībām un standarta EN ISO 60601-6:2010 “Medical electrical equipment Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral standard: Usability” aktuālās versijas un citos piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām. Izstrādāta arī aparatūras izolācijas diagrammas blokshēma.

3)     Programmatūras arhitektūras apraksta izstrāde. Izstrādāta programmatūras arhitektūra, iekļaujot šādus aspektus:

1. Funkcionālās prasības 13. Mērogojamība
2. Funkcionalitāte 14. Drošības prasības
3. Uzticamība 15. Drošuma prasības
4. Drošība 16. Arhitektūras projektēšana
5. Drošums 17. Arhitektūras elementi
6. Lietotāja saskarne 18. Ārējie interfeisi
7. Saderība 19. Arhitektūras konfigurācija
8. Sniegums 20. Kvalitātes īpašības
9. Dokumentācija 21. Arhitektūras lēmumi
10. Reaģēšanas ātrums 22. Riski un to mazināšanas pasākumi
11. Precizitāte 23. Uzturēšana un attīstība
12. Uzticamība

Izstrādātā dokumentācija ir pamats pārejai uz nākamo projekta posmu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pārskata periodā no 01.04.2023.-30.06.2023. SIA “Armgate” veikts darbs projekta aktivitātē nr. 2 “Elektriskā vadības bloka un fototerapijas sistēmas savietojamības izpēte(RP)”. Zemāk pieejams veikto darbu apraksts:

1)     Fototerapijas gaismas avotu izvēle un trīsdimensiju izvietojuma izpēte:

Aktivitātes ietvaros veicam fototerapijas sistēmas izpēti, t.s. gaismas avotu izvēli un to trīsdimensiju izvietojuma izpēti. Noteicam efektīvās fototerapijas nepieciešamā starojuma intensitāti, pēc kuras, ar formulas palīdzību, var noteikt attiecīgo gaismas avotu skaitu.

2)     Gaisa sildīšanas sistēmas vadības parametru izpēte:

Izpētījām un identificējām gaisa sildīšanas sistēmas vadības parametrus. Virsmas, kurai pacients var pieskarties, temperatūra nevar pārsniegt 43°C.

3)     Komponentu materiālu atlase un darbības parametru noteikšana:

Aktivitātes ietvaros identificējam materiāla veidu, kas atbilst iekārtas drošai funkcionēšanai ar iepriekšējā aktivitāte noteiktiem parametriem. Tika izpētīti komponentu materiālu darbības parametri – vispiemērotākais materiālu veids ir ABS, kurš pētījuma gaitā apstiprināja savu izturību pie sildītāja darbības temperatūras. Tika optimizēts 3D drukāšanas process – konstrukcija tiek drukāta no trīs detaļām.

4)     Laboratorijas paraugu darbības analīze:

Aktivitātes ietvaros izveidojam laboratorijas stendu, kas ietver sevī gaisa sildīšanas un cirkulēšanas izpildmezgli, infrasarkanās starošanas detaļu un elektriskās vadības izpildelementu , lai pētīt komponentu savietojamību un iekārtas funkcionalitāti. Notestējam aktuālo elektronisko izpildelementu izkārtojumu. Testa ietvaros tika mērīti sekojošie parametri:

-       Starotāja temperatūra;

-       Infrasarkanā starojuma intensitāte;

-       Laiks, kas nepieciešams sistēmai lai sasniegtu darbības parametrus.

5)     Optimālās elektroinstalācijas izkārtojuma pētījumi:

Izpildot augstāk minētas aktivitātes, ieguvām iespaidu par sistēmas drošas un efektīvas darbības parametriem. Izkārtojam darbības elementus un to barošanas vadus izpildmezglā tā, lai tas atbilstu izolācijas diagrammas prasībām. Elementi, kas tika izkārtoti pēc attiecīgām prasībām:

-       Sildītājs;

-       Tangenciālais ventilators;

-       Plūsmas mērītājs;

-       Sildītāja temperatūras devējs;

-       Atgriezenisks un neatgriezenisks strāvas slēdzis;

-       Apgriezienu Holla devējs;

-       No gaisa cirkulēšanas un sildīšanas izpildmezgla izejošā gaisa temperatūras devējs;

-       Elektronikas dzesēšanas ventilatori;

-       Releji;

-       Barošanas vads un slēdzis;

-       Augstrāvas un zemstrāvas vadu un vadības elementu izkārtojums.

Izstrādātie ierīces elektronisko komponentu rasējumi ir pamats otra pētījuma aktivitātes turpinājumam.

Pirkumu grozs